Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Informacja o Administratorze danych osobowych:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MULTICHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, kod pocztowy 62-030 Luboń, ul. Przemysłowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104551, NIP 7791548062, REGON: 630765083 [dalej jako: „My” lub „Spółka”].


2.    Kontakt: 


Może się Pani/Pan kontaktować z nami korespondencyjnie kierując korespondencję na adres: ul. Przemysłowa 2, 62-030 Luboń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@multichem.pl. 


3.    Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:


W ramach prowadzonej korespondencji mailowej, co do zasady, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach, w zależności od stosownego przypadku:


1)    udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - dalej jako „RODO”),
2)    przedstawienia oferty w związku z Pani/Pana zapytaniem na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3)    kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z Panią/Panem na podstawie niezbędności do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
4)    kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z podmiotami, z którymi łączy Panią/Pana stosunek pracy lub z którym Pani/Pan współpracuje lub z podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
5)    nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Spółką, a Panią/Panem albo podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6)    w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa przetwarzamy wówczas dane na podstawie niezbędności do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
7)    przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
8)    ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
9)    przechowywania danych dla celów statystycznych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4.    Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:


W stosownych przypadkach możemy przekazywać dane:
•    osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
•    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy niektóre zadania, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam przestrzeńserwerową, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
•    podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.


5.    Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane?


Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, z którym współpracuje lub z którym łączy Panią/Pana stosunek pracy. W niektórych sytuacjach mogliśmy pozyskać te dane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów np. CEIDG lub KRS.


6.    Kategorie odnośnych danych:


W ramach prowadzonej korespondencji mailowej dysponujemy co do zasady takimi kategoriami danych osobowych jak dane kontaktowe, tj. adres e-mail, numer telefonu, w niektórych sytuacjach będą to również dane identyfikacyjne (jak np. imię i nazwisko, stanowisko). Kategorie przetwarzanych danych osobowych dodatkowo zależeć będą od sprawy, w której toczyć się będzie między Panią/Panem a Spółką korespondencja mailowa. 


7.    Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa, z zastrzeżeniem kwestii dotyczących roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Pani/Pana, związanych z podanymi powyżej celami. 


8.    Przysługujące Pani/Panu prawa:


W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w graniach określonych w przepisach prawa, w stosownych przypadkach następujące prawa:


a)    dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
b)    żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
d)    wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.


9.    Informacja o dobrowolności podania danych osobowych


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prowadzenia korespondencji mailowej między Panią/Panem a Spółką. 


10.    Informacja dotycząca przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich:


Co do zasady, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem sytuacji, w których w ramach korzystania przez nas z usług Microsoft 365, w tym usługi poczty elektronicznej, będzie wymagany transfer danych. W takim przypadku firma Microsoft opiera się na zgodności z prawem europejskim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych (SCC) wraz z dodatkowymi środkami zapewniającymi ochronę danych osobowych. Dodatkowe informacje na temat SCC stosowanych przez firmę Microsoft może Pani/Pan uzyskać kilkając TUTAJ.


11.     Informacja dotycząca profilowania:


Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Zapisz się do naszego newslettera

Zyskaj przewagę, uzyskując dostęp do unikalnych informacji o naszych najnowszych produktach lakierniczych.